Uczestnicy Klastra Energii ARES

Powiat Kłodzki
Klaster energii ARES - Bystrzyca Kłodzka
Klaster energii ARES - Radków Kłodzki
Stronie Śląskie - klaster energii ARES
Lewin Kłodzki - klaster energii ARES
Gmina Międzylesie - klaster energii ARES
Gmina Wiejska Kłodzko - klaster energii ARES
Klaster ARES - gmina Szczytna
Polanica-Zdrój - klaster energii ARES
Lądek-Zdrój - klaster energii ARES
Kudowa-Zdrój - klaster energii ARES
Duszniki-Zdrój - klaster energii ARES

Aktualności

Posiedzenie Rady Klastra – 22 maja 2024 roku [przełożone z grudnia]

Zgodnie z art. 3 ust. 6 oraz ust. 7 Regulaminu Klastra Energii “Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” z dnia 5 czerwca 2020 roku […]

Posiedzenie Rady Klastra – 14 listopada 2023 roku

Zgodnie z art. 3 ust. 6 oraz ust. 7 Regulaminu Klastra Energii “Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” z dnia 5 czerwca 2020 roku […]

Posiedzenie Rady Klastra – 6 czerwca 2023 roku

Zgodnie z art. 3 ust. 6 oraz ust. 7 Regulaminu Klastra Energii “Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” z dnia 5 czerwca 2020 roku […]

Zobacz wszystkie nasze wiadomości

Klaster Energii ARES

Klaster Energii ARES (Autonomiczny Region Energetyczny Sudety) powstał jako inicjatywa pięciu gmin powiatu kłodzkiego w czerwcu 2018 roku.

Założycielami Klastra są:

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, Gmina Miejska Kudowa-Zdrój, Miasto i Gmina Lądek-Zdrój,
Gmina Miejska Polanica-Zdrój, Miasto i Gmina Szczytna.

W listopadzie 2018 roku Klaster Energii ARES na podstawie złożonych dokumentów w tym Strategii Klastra otrzymał od Ministerstwa Energii Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii za pionierskie osiągnięcia w sektorze energetyki rozproszonej, stając się jednym z 66 certyfikowanych klastrów w Polsce oraz jednym z siedmiu na Dolnym Śląsku.

certyfikowany klaster energii ares

4 listopada 2019 roku podczas uroczystego spotkania w Duszniki-Arenie z udziałem wiceministra energii Krzysztofa Kubowa oraz posłów na Sejm RP: Ireneusza Zyski i Wojciecha Murdzka do klastra dołączył Powiat Kłodzki oraz pięć gmin leżących w granicach powiatu:

Gmina Miejska Kłodzko, Gmina Wiejska Kłodzko, Miasto i Gmina Stronie Śląskie, Miasto i Gmina Międzylesie, Gmina Lewin Kłodzki.

W tym samym miesiącu do Klastra dołączyli kolejni Uczestnicy - Miasto i Gmina Radków oraz Miasto i Gmina Bystrzyca Kłodzka.

W 2020 roku Uczestnikiem Klastra stał się Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o. oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich.

Klaster ARES jest inicjatywą otwartą dla pozostałych gmin powiatu kłodzkiego oraz dla przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot i stowarzyszeń działających na terenie całego powiatu kłodzkiego.

Klastry energii określone są przez Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii (Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. Dz.U.2015 poz. 478 wraz z późniejszymi zmianami). Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 15a ustawy o OZE klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin; klaster energii reprezentuje koordynator (...).”

Liderem Klastra Energii ARES jest Gmina Miejska Duszniki-Zdrój.

lider klastra energii ARES

Koordynatorem Klastra Energii ARES jest IEN Energy sp. z o.o.

koordynator klastra energii

Nasze cele strategiczne

Czyste środowisko


Pierwszym strategicznym celem Klastra ARES jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby i utrzymanie statusu uzdrowiska, co w znaczący sposób wpływa na wizerunek regionu oraz na jakość życia mieszkańców

Czysta energia dla każdego


Drugim celem strategicznym jest zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom działającym na terenie Klastra dostępu do czystej energii elektrycznej i cieplnej w atrakcyjnej cenie.

Niezależność energetyczna bez emisji


Trzecim celem strategicznym Klastra ARES jest utworzenie, w perspektywie wieloletniej, wydzielonego regionu zeroemisyjnego, o pełnej niezależności energetycznej w zakresie energii elektrycznej i ciepła.

Klaster Energii ARES

Do czego dążymy

Szczegółowe cele Klastra to:

  • Eliminacja niskiej emisji z indywidualnych palenisk i lokalnych kotłowni
  • Ograniczenie niskiej emisji z transportu
  • Zwiększenie wykorzystania zasobów lokalnych (wody geotermalne, odpady rolne, uprawy na nieużytkach, zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych, wykorzystanie energii cieków wodnych)
  • Wzrost bezpieczeństwa dostaw energii dla mieszkańców i lokalnego biznesu
  • Zmniejszenie kosztów energii dla mieszkańców i lokalnego biznesu
  • Zwiększanie stopnia niezależności energetyczne

Powyższe cele będą realizowane poprzez:

  • Pozyskiwanie środków i realizację projektów gminnych, zgodnych z powyższymi celami
  • pomoc w pozyskiwaniu środków dla przedsiębiorców – członków Klastra na przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną, wytwarzaniem energii z OZE i kogeneracji, czy elektromobilnością.