Aktualności

Spotkanie informacyjne

Mamy zaszczyt zaprosić mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące prezentacji klastra energii ARES, w skład którego wchodzą gminy: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek- Zdrój, Polanica-Zdrój oraz Szczytna. Terminy i miejsca: Środa 13 grudnia: Duszniki-Zdrój, godzina 9:00 do 11:00 Urząd Miasta, ul. Rynek 6 Kudowa-Zdrój, godzina 12:30 do 14:30 Sala Narad, ul. Zdrojowa 27 Czwartek 14 […]

Spotkanie organizacyjne

10 października w Dusznikach odbyło się kolejne spotkanie Klastra Energii który tworzą Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój i Lądek-Zdrój. Szykujemy się do złożenia w poniedziałek wniosku do Ministerstwa Energii by zostać certyfikowanym pilotażowym klastrem energii. Co to oznacza? Będąc objęci pilotażem będziemy aktywnie uczestniczyć w procesach związanych z powstawaniem odnawialnych źródeł energii, ograniczeniem zużycia energii i […]

Konferencja w Warszawie

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój Piotr Lewandowski wraz z Burmistrzem Lądka-Zdroju wziął udział w konferencji „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki” pod przewodnictwem posła Ireneusz Zyska. Temat mocno łączy się z ideą klastrów energii, a przypominamy że działania w powstanie klastra „Sudety” już trwają, a Lądek-Zdrój do naszego klastra dołączył podejmując na ostatniej sesji uchwałę o współpracy między […]

See all our news

Statystyki

Liczba mieszkańców w gminach
32749
Powierzchnia (km2)
174
Zużycie prądu rocznie (kWh)
77981879 kWh
Zużycie energii cieplnej rocznie (GJ)
1100000

Klaster Energii ARES

Klaster Energii ARES (Autonomiczny Region Energetyczny Sudety) powstał jako inicjatywa pięciu gmin powiatu kłodzkiego.

Założycielami Klastra są:
Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, Gmina Miejska Kudowa-Zdrój, Miasto i Gmina Lądek-Zdrój,
Gmina Miejska Polanica-Zdrój, Miasto i Gmina Szczytna.

Klaster ARES jest inicjatywą otwartą dla pozostałych gmin powiatu kłodzkiego oraz dla przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot i stowarzyszeń działających na terenie gmin – członków Klastra.

Klastry energii określone są przez Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii (Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. Dz.U.2015 poz. 478 wraz z późniejszymi zmianami). Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 15a ustawy o OZE klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin; klaster energii reprezentuje koordynator, …, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”

Koordynatorem klastra energii ARES jest gmina Duszniki-Zdrój.

Nasze cele

Czyste środowisko


Pierwszym strategicznym celem Klastra ARES jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby i utrzymanie statusu uzdrowiska, co w znaczący sposób wpływa na wizerunek regionu oraz na jakość życia mieszkańców

Czysta energia dla każdego


Drugim celem strategicznym jest zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom działającym na terenie Klastra dostępu do czystej energii elektrycznej i cieplnej w atrakcyjnej cenie.

Niezależność energetyczna bez emisji


Trzecim celem strategicznym Klastra ARES jest utworzenie, w perspektywie wieloletniej, wydzielonego regionu zeroemisyjnego, o pełnej niezależności energetycznej w zakresie energii elektrycznej i ciepła.

Szczegółowe cele Klastra

Szczegółowe cele Klastra to:

 • Eliminacja niskiej emisji z indywidualnych palenisk i lokalnych kotłowni

 • Ograniczenie niskiej emisji z transportu

 • Zwiększenie wykorzystania zasobów lokalnych (wody geotermalne , odpady rolne,
  uprawy na nieużytkach, zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych, wykorzystanie energii cieków wodnych)

 • Wzrost bezpieczeństwa dostaw energii dla mieszkańców i lokalnego biznesu

 • Zmniejszenie kosztów energii dla mieszkańców i lokalnego biznesu

 • Zwiększanie stopnia niezależności energetyczne


Powyższe cele będą realizowane poprzez:

 • Pozyskiwanie środków i realizację projektów gminnych, zgodnych z powyższymi celami

 • pomoc w pozyskiwaniu środków dla przedsiębiorców – członków Klastra,
  na przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną, wytwarzaniem energii z OZE i kogeneracji, czy elektromobilnością.

Dokumenty